Paměť RAM

Volatilní paměť

Volatitní paměť je na v řídících jednotkách použitých mikrokontrolérech STM32 tvořena jedním či dvěma moduly a to jde o paměť RAM a paměť CCM.

RAM

Plnohodnotná paměť pro náhodný přístup, lze k ní přistupovat z programu mikrokontroléru (jádra) a z periferií vestavěných v mikrokontroléru (přes DMA). Z pohledu uživatele nemá tato paměť omezení při použití.

CCM (Core Coupled Memory)

Jedná se o neplnohodnotnou RAM, její omezení plyne především z toho, že není schopna pracovat s DMA; lze ji například použít pro různé překladové tabulky, jejichž výčet z paměti FLASH by byl časově náročný a je proto proveden jen jednou při startu procesoru

Rozložení paměti v C a linkování

Z hlediska programování v jazyce C je možné rozdělit proměnné dle platnosti:

 • globální - definice vně složeného příkazu

 • lokální - definice uvnitř složeného příkazu

 • statické - definice s klíčovým slovíčkem ''static''

 • dynamické - alokováno funkcí (např. malloc)

 • konstantní - definice s klíčovým slovíčkem ''const''

Z hlediska toho, zda jsou proměnné inicializované:

 • inicializované

 • neinicializované

C překladač využívá několik oblastí pro práci s pamětí:

 • .bss - RAM; má pevnou velikost, oblast je nulována

 • .data - RAM; má pevnou velikost, oblast je inicializována kopírováním z paměti FLASH

 • stack + heap - zbylé volné místo v RAM, přičemž oblast pro heap je zaplňována od nejnižší adresy výše a stack od nejvyyší adresy níže

 • .text - FLASH, oblast pouze pro čtení

Proměnné dle typu jsou přiřazeny do jednotlivých oblastí dle následující tabulky

globální

lokální

statická

konstantní

inicializovaná

.data+flash

stack

.data + flash

flash

neinicalizovaná

.bss

stack

.bss

flash

Do oblasti .bss tedy míří statické a globální neinicializované proměnné. Tyto proměnné musí být přístupné po celý běh programu a je znám jejich počet a datové typy a tedy i celková velikost. Vzhledem k faktu, že proměnné nejsou inicializované, není třeba nikde ukládat jejich inicializační hodnotu ve nevoalitní paměti (FLASH). Z hlediska využití paměti není prakticky rozdíl mezi globální a statickou proměnnou, přestože statická proměnná je platná pouze v použitém souboru.

Oblast .data je podobná oblasti .bss, s tím rozdílem, že jsou zde uloženy inicializované globální a statické proměnné. Bezprostředně po spuštění programu je tato oblast zaplněna svým inicializačním klonem z nevoalitní paměti (FLASH).

Oblast stack a heap vyplňuje zbytek paměti RAM. Stack je využíván pro lokální proměnné v jednotlivých složených příkazech - inicializací proměnných je stack postupně zvětšován, koncem složeného příkazu jsou jednotlivé funkce opět dealokovány ze stacku => dealokace probíhá ve opačném pořadí jako alokace, nezpůsobuje tedy fragmentaci paměti. Oblast heap je určena pro dynamickou alokaci (například pomocí ''malloc()''), její alokace i dealokace je plně v režii programátora a nevhodnou skladbou alokací/dealokací může způsobit rozsáhlou fragmentaci paměti.

Oblast .text je určená pro read-only (nebo alespoň read-mostly) operace. Čtení z této paměti může být pomalejší.